Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija

1.Kredīta devēja nosaukums un kontaktinformācija

SIA "DelfinGroup"
Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013
66116688
info@banknote.lv
http://www.banknote.lv

2.Kredīta pakalpojuma galveno iezīmju apraksts

Kredīta veids

Kredītlīnija

EUR
Kredīta kopējā summa
Maksimālā aizņēmuma kopsumma, kas pieejama saskaņā ar kreditēšanas līgumu.
Kredītlīnijas kopējā summa tiek noteikta, ņemot vērā regulāros ienākumus, esošās kredītsaistības un kredītvēsturi.
Maksimālā kredītā kopējā summa ir   5000 EUR.

Kredīta izņemšanas noteikumi
Kā un kad Jūs saņemsiet naudu.
Pēc kredītlīnijas līguma noslēgšanas kredīta devējs nodrošina kredītlīnijas kopējās summas izsniegšanu ar pārskaitījumu uz aizņēmēja norēķinu kontu, kas norādīts kredītlīnijas līgumā;
skaidrā naudā klientu apkalpošanas centrā, izrakstot čeku;
Piešķirtās kredītlīnijas summas ietvaros pēc aizņēmēja pieprasījuma kredīta devējs izsniedz aizdevumu 7 (septītajā) dienā pēc Aizdevēja lēmuma par aizdevuma piešķiršanu pieņemšanas. Kredītlīnijas līgums vai tā grozījumi tiek noslēgti dienā, kad aizdevums tiek piešķirts.
Līdz kredītlīnijas līguma noslēgšanai vai grozīšanai vai aizdevuma izsniegšanai kredīta devējam ir vienpusējas tiesības atteikties noslēgt kredītlīnijas līgumu vai grozīt to vai izsniegt kredītu, ja pēc kredīta devēja lēmuma pieņemšanas par aizdevuma izsniegšanu:
  1. pēc kredīta devēja ieskatiem ir būtiski mainījusies aizņēmēja maksātspēja;
  2. aizņēmējs kavē pastāvošas saistības pret kredīta devēju;
  3. aizņēmējs kavē pastāvošas saistības pret trešo personu, par ko ir pieejama informācija datubāzēs par personas ienākumiem un maksājumu saistību izpildi;
  4. darījuma attiecības starp pusēm nevar nodibināt vai tās ir jāizbeidz atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam.

Kreditēšanas līguma darbības termiņš
Kredītlīnijas līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
Kredītlīnijas limita ietvaros izsniegtās aizdevuma summas atmaksas termiņš ir (saskaņā ar Kredītlīnijas līgumā norādīto grafiku).

Maksājumi, kas jāveic patērētājam, un to veikšanas kārtība, ja tāda ir noteikta
Jums būs jāveic šādi maksājumi:
1) Kredīta pamatsummas vienreizēja atmaksa EUR apmērā apmērā līdz līgumā norādītajam atmaksas datumam.
2) Procentu summas vienreizēja atmaksa EUR apmērā līdz līgumā norādītajam atmaksas datumam.

Ja aizņēmējs atmaksā aizdevējam kredīta pamatsummu pilnā apmērā līdz 06/07/2020, tad aizņēmējam jāmaksā aizdevējam procentu summa EUR apmērā.

Kopējā summa, kas Jums būs jāmaksā
Aizņemtā kredīta kopsumma plus procenti un iespējamās izmaksas, kas piemērojamas jūsu kredītam.
EUR
Aprēķina piemērs:
1) Kredīta kopēja pamatsumma EUR;
2) Procentu kopēja summa EUR.

3.Kredīta izmaksas

Aizņēmuma likmes
Procentu likme dienā no 1. līdz 7. aizdevuma izmantošanas dienai.
Procentu likme dienā no 8. līdz 14. aizdevuma izmantošanas dienai.
Procentu likme dienā sākot ar 15. aizdevuma izmantošanas dienu līdz pilnīgas atmaksas dienai.

0,50% dienā
0,25% dienā
0,20% dienā

Piezīme: Ja aizņēmējs atmaksā aizdevējam kredīta kopējo pamatsummu pilnā apmērā līdz 06/07/2020, tad procentu likme dienā no 7. dienas līdz 06/07/2020 tiek samazināta līdz 0%.

Gada procentu likme (GPL)
Tās ir kredīta kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no jums piešķirtās kredīta kopējās summas.
GPL tiek norādīta, lai jūs varētu salīdzināt dažādus piedāvājumus.
%
Gada procentu likmes aprēķina pieņēmumi:
Kredīta kopēja pamatsumma: EUR
Aizņēmuma likme: %
Kredīta atmaksas termiņš:
Atmaksa: Kredīta kopēju summu un procentus klients atmaksā termiņa beigās vienā maksājumā. Kredīta summa tiek izmaksāta pilnībā un nekavējoties.

Vai kredīta saņemšanai vai tā saņemšanai ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem ir obligāti jāizmanto.
 * apdrošināšana, ar ko garantē kredītu
vai
 * cits papildu pakalpojums
Ja kredīta devējam šīs papildu pakalpojumu izmaksas nav zināmas, tad tās nav ietvertas GPL.

Attiecīgās izmaksas
Jebkādas citas izmaksas saskaņā ar kreditēšanas līgumu (ja attiecināms).
Komisija par naudas līdzekļu izmaksu skaidrā naudā:
EUR
Komisija par Aizdevuma līguma grozījumu veikšanu:
EUR
Verifikācijas komisija (vienreizēja aizņēmēja identifikācijai portālā):
0.01 EUR.

Informācija par papildus pakalpojumiem, kuri ir brīvprātīgi un nav obligāti, lai saņemtu aizdevumu ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem ir pievienota Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas pielikumā.
Izmaksas maksājumu kavējumu gadījumā
Maksājumu neveikšana var radīt jums nopietnas sekas (piemēram, piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu, to pārdodot) un apgrūtināt kredīta saņemšanu nākotnē.
Maksājumu kavējumu gadījumā papildus tiek aprēķināti nokavējuma procenti %* apmērā no kavētās un neatmaksātās kredīta pammatsummas par katru nokavēto dienu. Līgumsods 1% apmērā tiek aprēķināts no kavētās un neatmaksātās kredīta procentu maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

*Laikposmā no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 1. septembrim Nokavējuma procenti dienā ir 0,016%.

4.Citi būtiski juridiski aspekti

Atteikuma tiesības
Jums ir tiesības atteikties no kredīta 14 kalendāra dienu laikā.
– ja kredītlīnijas limits pārsniedz 140 EUR, tad klientam ir tiesības 14 dienu laikā pēc kreditēšanas līguma noslēgšanas vai no dienas, kad klients ir saņēmis kreditēšanas līguma noteikumus, izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no kreditēšanas līguma.

Pirmstermiņa atmaksa
Jums ir tiesības veikt kredīta pirmstermiņa atmaksu jebkurā laikā pilnībā vai daļēji.
Klientam ir tiesības jebkurā laikā pilnībā vai daļēji atmaksāt kredītu pirms termiņa, samaksājot procentus par kredīta faktisko lietošanas laiku. Klientam nav jāmaksā kompensācija kredīta devējam.

Datubāzes izmantošana
Kredīta devējam ir nekavējoties un bez maksas jums jāpaziņo par rezultātiem, ko devusi datubāzes izmantošana, ja atteikumu izsniegt kredītu pamato ar tajā iegūtām ziņām. Šo noteikumu nepiemēro, ja šādas informācijas sniegšana ir aizliegta Eiropas Kopienas tiesību aktos vai ir pretrunā ar sabiedriskās kārtības vai sabiedriskās drošības mērķiem.
Kredīta devējs pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas novērtē klienta spēju atmaksāt kredītu, pamatojoties uz datubāzē iegūtajām ziņām.
Atteikuma gadījumā kredīta devējs nekavējoties un bez maksas paziņo klientam par datubāzes izmantošanas rezultātiem.

Tiesības saņemt kreditēšanas līguma projektu
Jums ir tiesības pēc pieprasījuma bez maksas saņemt kreditēšanas līguma projekta eksemplāru. Šo noteikumu nepiemēro, ja kredīta devējs pieprasījuma izteikšanas brīdī nevēlas ar jums noslēgt kreditēšanas līgumu.Laikposms, kurā kredīta devējam ir saistoša pirms līguma slēgšanas sniegtā informācija (ja attiecināms)
Šī informācija ir derīga no tās saņemšanas brīža līdz dienas beigām.

5. Papildinformācija finanšu pakalpojumu tālpārdošanas gadījumā (ja attiecināms)

5.1. Informācija par kredīta devēju

Kredīta devēja pārstāvis jūsu dzīvesvietas dalībvalstī
Adrese
Reģistrācija

Attiecīgā uzraudzības iestāde

5.2. Informācija par kreditēšanas līgumus

Atteikuma tiesību izmantošana
Tiesību akti, ko kredīta devējs izmantojis kā pamatu attiecību veidošanai ar jums pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas
Noteikums par tiesību aktiem, ko piemēro kreditēšanas līgumam, un/vai kompetentā tiesa

Izmantotā valoda (ja attiecināms)SIA "DelfinGroup"
Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013

Ierakstīts Latvijas Republikas komercreģistrā ar reģistrācijas numuru 40103252854
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs– ja kredītlīnijas limits pārsniedz 140 EUR, tad klientam ir tiesības 14 dienu laikā pēc kreditēšanas līguma noslēgšanas vai no dienas, kad klients ir saņēmis kreditēšanas līguma noteikumus, izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no kreditēšanas līguma.

Civillikums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumi Nr.691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”, Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumi Nr. 648 “Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu”.

Piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti; Strīdi izšķirami Latvijas Republikas tiesā.

Informācija un līguma noteikumi būs latviešu valodā. Ja piekrītat, mēs kreditēšanas līguma darbības laikā sazināsimies latviešu valodā.Pielikums pie Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas par papildus pakalpojumiem, kuri ir brīvprātīgi un nav obligāti

Papildus pakalpojums
Ātrā aizdevuma izmaksa
Saskaņā ar kredītlīnijas līgumu kredīta devējs izsniedz aizdevumu kredītlīnijas summas ietvaros 7. (septītajā) dienā pēc aizņēmēja pieprasījuma saņemšanas.
Kredīta devējs piedāvā aizņēmējam papildus pakalpojumu, kas ir brīvprātīgs un nav obligāts – aizdevuma izsniegšana 1 (vienas) darba dienas laikā pēc aizņēmēja pieprasījuma saņemšanas.
Papildu pakalpojums nav obligāts priekšnoteikums, lai noslēgtu kredītlīnijas līgumu, saņemtu aizdevumu vai lai to saņemtu ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem.
Aizņēmējam ir vienpusējas tiesības jebkurā brīdi bez maksas pārtraukt papildus pakalpojuma izmantošanu:
  1. saglabājot iespēju saņemt aizdevumu atbilstoši kredītlīnijas līgumam uz esošajiem noteikumiem;
  2. turpmāk nemaksājot komisiju par papildus pakalpojumus;
  3. nekādā citā veidā neietekmējot (nemainot) kredītlīnijas līguma noteikumus, nosacījumus un izmaksas.
Papildus pakalpojuma komisija par ātro aizdevuma izmaksu: EUR*
* Pēc aizņēmēja izvēles komisija var tikt apmaksāta kopā ar grafika pirmo mēneša maksājumu vai kapitalizēta aizdevumā, pieskaitot aizdevuma summai un apmaksāta saskaņā ar kredītlīnijas līguma grafiku.
Šis pielikums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumu Nr. 691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” 23. punktam.